جناب آقای مهندس ناصر قوچاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40844

تاریخ ورود به سازمان : 9/5/1385
 


شماره پروانه: 40844
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/6/19
تاریخ پایان اعتبار: 1392/6/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2