جناب آقای مهندس عليرضا گلسرخي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40842

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1385