سرکار خانم مهندس شيما رفيعي نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40841

تاریخ ورود به سازمان : 19/4/1385