جناب آقای مهندس سعيد نوروزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40840

تاریخ ورود به سازمان : 17/4/1393
 


شماره پروانه: 40840
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/5
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3