جناب آقای مهندس مرتضي نصيريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40837

تاریخ ورود به سازمان : 21/3/1385