جناب آقای مهندس سيد حسين روح الامين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40836

تاریخ ورود به سازمان : 25/3/1385