جناب آقای مهندس محمدحسن تقي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40835

تاریخ ورود به سازمان : 25/3/1385
 


شماره پروانه: 40835
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/26
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/26
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1