جناب آقای مهندس محمود تاثري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40833

تاریخ ورود به سازمان : 22/3/1385
 


شماره پروانه: 40833
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/24
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: