جناب آقای مهندس علي خان نصر اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40832

تاریخ ورود به سازمان : 20/3/1385
 


شماره پروانه: 40832
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/29
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/29
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1