جناب آقای مهندس مسيح پورآقا کوچک

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40831

تاریخ ورود به سازمان : 18/3/1385
 


شماره پروانه: 40831
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3