جناب آقای مهندس ناصر عمرانپور شهرضا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40830

تاریخ ورود به سازمان : 13/3/1385