جناب آقای مهندس محمد منعمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40829

تاریخ ورود به سازمان : 11/3/1385
 


شماره پروانه: 40829
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2