جناب آقای مهندس بهرام مقتدائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40828

تاریخ ورود به سازمان : 7/3/1385