سرکار خانم مهندس بهاره توکلي زانياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40826

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1385
 


شماره پروانه: 40826
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/20
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/20
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3