جناب آقای مهندس محمد شجاعي جندابه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40825

تاریخ ورود به سازمان : 25/2/1385