جناب آقای مهندس رامين برومندي کلهرودي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40824

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1385