جناب آقای مهندس محمد دانشمند ديزيچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40823

تاریخ ورود به سازمان : 15/2/1385