جناب آقای مهندس مجتبي خاني دمنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40821

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1385
 


شماره پروانه: 40821
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/7/27
تاریخ پایان اعتبار: 1396/7/27
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3