جناب آقای مهندس محمدرسول صادقيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40818

تاریخ ورود به سازمان : 13/2/1385