جناب آقای مهندس رامين نادري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40815

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1385
 


شماره پروانه: 40815
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/27
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3