جناب آقای مهندس مجيد مسعودي آراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40813

تاریخ ورود به سازمان : 13/5/1385