جناب آقای مهندس حجت اله اسپناني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40811

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1385