جناب آقای مهندس اصغر فصيح فر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40810

تاریخ ورود به سازمان : 8/1/1385
 


شماره پروانه: 40810
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/17
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد