جناب آقای مهندس اميرحسين عابدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40809

تاریخ ورود به سازمان : 8/1/1385