جناب آقای مهندس مسعود فرهمند بروجني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40806

تاریخ ورود به سازمان : 30/11/1384