جناب آقای مهندس آيت اله ستوده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40805

تاریخ ورود به سازمان : 11/12/1384
 


شماره پروانه: 40805
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3