جناب آقای مهندس فرهاد قمي دهنوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40804

تاریخ ورود به سازمان : 16/11/1384