سرکار خانم مهندس الهه طالبي اسفنداراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40803

تاریخ ورود به سازمان : 15/11/1384