سرکار خانم مهندس کتايون مصلحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40801

تاریخ ورود به سازمان : 28/10/1384