جناب آقای مهندس محمدعلي عباسيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40799

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1384