سرکار خانم مهندس الهام ميرزائي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40794

تاریخ ورود به سازمان : 6/10/1384