سرکار خانم مهندس ناهيد کارگر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40793

تاریخ ورود به سازمان : 5/10/1384