جناب آقای مهندس مهدي اشرفي خيرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40791

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1384