سرکار خانم مهندس پريسا رضواني قهريزجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40788

تاریخ ورود به سازمان : 28/9/1384