جناب آقای مهندس باقر رهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40786

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1384