جناب آقای مهندس عبداله احمدي طبا زواره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40785

تاریخ ورود به سازمان : 10/9/1384
 


شماره پروانه: 40785
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/8
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3