جناب آقای مهندس عبداله محمدصالحي دهنوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40784

تاریخ ورود به سازمان : 16/9/1384