جناب آقای مهندس حميد رضا وشمه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40783

تاریخ ورود به سازمان : 15/9/1384
 


شماره پروانه: 40783
پروانه جاری:
نوع پروانه: المثني
تاریخ صدور: 1392/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1395/3/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3