جناب آقای مهندس مجيد مظفري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40782

تاریخ ورود به سازمان : 13/9/1384