سرکار خانم مهندس مرضيه شکراللهي يانچشمه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40780

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1384
 


شماره پروانه: 40780
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/16
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3