سرکار خانم مهندس مهرالسادات حسيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40778

تاریخ ورود به سازمان : 28/8/1384
 


شماره پروانه: 40778
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1391/8/11
تاریخ پایان اعتبار: 1394/8/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3