جناب آقای مهندس مهرداد حاجي هاشمي ورنوسفادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40776

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1384