سرکار خانم مهندس فرشته شفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40772

تاریخ ورود به سازمان : 27/7/1384