جناب آقای مهندس مسعود مودت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40768

تاریخ ورود به سازمان : 16/7/1384
 


شماره پروانه: 40768
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1392/5/17
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3