جناب آقای مهندس حميد ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40763

تاریخ ورود به سازمان : 9/7/1384
 


شماره پروانه: 40763
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/12
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3