جناب آقای مهندس محمد اشرفي خوزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40762

تاریخ ورود به سازمان : 7/7/1384