جناب آقای مهندس محمدرضا غفوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40760

تاریخ ورود به سازمان : 27/6/1384