جناب آقای مهندس محمدرضا جعفري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40759

تاریخ ورود به سازمان : 8/6/1384