جناب آقای مهندس جواد جانثاري لاداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40756

تاریخ ورود به سازمان : 12/5/1384