جناب آقای مهندس قدرت اله فتوحي عشين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40755

تاریخ ورود به سازمان : 8/5/1384
 


شماره پروانه: 40755
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1